System

Monitoring Ścieki Polskie umożliwia realizację wszystkich obowiązków ustawowych nałożonych na gminy.

Najważniejsze funkcje dostępne w systemie

ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

ewidencja właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe
liczba osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków
ewidencja zawartych umów
ewidencja częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
ewidencja ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy z podziałem na nieczystości ciekłe, bytowe oraz przemysłowe
możliwość ewidencji ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
ewidencja stacji zlewnych, do których przekazane zostały nieczystości ciekłe odebrane z terenu gminy
ewidencja przeprowadzonych kontroli nieruchomości oraz wyników tych kontroli
wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym
planowanie i monitorowanie czynności kontrolnych przewidzianych w Ustawie

możliwość wygenerowania i podpisania elektronicznego protokołu kontroli – Cyfrowa Kontrola Mieszkańca (CKM)

wygenerowanie sprawozdania rocznego jednym kliknięciem

Oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie pozwala uszczelnić obieg nieczystości dowożonych. System monitoruje obieg obieg ścieków i wskazuje wszelkie nieprawidłowości – nieszczelne szamba czy nielegalne wywozy, dzięki czemu hamuje skażenie środowiska.

Ponadto uszczelnienie obiegu ścieków dowożonych zwiększa ilość nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej, przyczyniając się do wzrostu wpływów do budżetu gminy.